Ħsibijiet tal-Fundatur

  • Kemm hu ħelu Ġesu’ jinsab f’dik l-Ostja ċkejkna. Nixtieq nipperswadikom li temmnu li jinsab f’kull ostja Ġesu’. Hemm bżonn nemmnu bis-serjeta’. Hija grazzja għalina midinbin li nistgħu nirċievu ‘l Ġesu’. (05/05/98)
  • Ersqu rċievu ‘l Ġesu’ Ewkaristija mhux bid-dnub il-mejjet, imbagħad tgħidu “Inqerru wara”. Għax dieħla sewwa Malta. Din ħażin. (02/05/98)
  • Għeżież ħuti, ħobbu u fittxu ‘l Ġesu’ Ewkaristija. Kienet x’kienet il-ħajja tagħkom, għaddejtu minn x’hiex għaddejtu. Ejjew u adurawh. Għeżież ħuti, fittxuh anke toqgħodu bilqegħda quddiemu. Tibża’ xejn ma jimpurtax. (04/07/98)
  • Tħallux id-dimonju jifxilkom fuq affarijiet oħra, jistgħu ikunu tajbin ukoll. Imma fejn toqgħd l-adorazzjoni u Ġesu’ Ewkaristija tħallu xejn, għax propju d-dinja bħalissa trid twarrab dan il-misterju kbir, kif qed jippruvaw iwarrbu ‘l Madonna, (05/12/98)
  • Ġesu’ qiegħed wara separju, mhux daqshekk ‘il bogħod minna. Qiegħed wara dik il-bieba tat-tabernaklu, eżatt kif jinsab fil-Ġenna, fl-isbuħija tiegħu. Għidulu ‘l Ġesu’, meta tkunu quddiemu fil-mard, fid-dwejjaq tagħkom, jekk trid inti, inti taf x’inhu tajjeb għalina, tista’ tfejjaqni minn dat-tentazzjonijiet, minn dan l-inkwiet li għandi madwari. Tista’ jekk trid, imma inti taf; f’idejk. (03/11/98)
Photo-of-our-Founder-concentrate

Superjur George Grima - (1941 - 1999)
Fundatur Fergħa Ewkaristika

Norbert Agius
President Fergħa Ewkaristika

L-ewwel darba li ltqajt mal-Fundatur, is-Superjur Ġorġ Grima, kelli 17-il sena. Kienet ommi li ħaditni għandu għal parir u tant laqatni li bqajt immur għandu għal pariri spiritwali u anke temporali. Bdejt nattendi l-laqgħat u speċjalment, l-adorazzjonijiet li s-Superjur kien jorganizza f’diversi knejjes. Kien bl-eżempju u bl-għajnuna tiegħu li bdejt infittex lil Ġesu Ewkaritija u nqatta’ ħin quddiemu.

Biż-żmien, mhux jien biss kabbart fija din l-ispiritwalita’ ewkaristika, imma għal grazzja ta’ Alla, il- familja kollha tiegħi. Konna mmorru l-adorazzjoni flimkien. Is-Superjur kien sar t-tieni missier tagħna għax bl-għajnuna tiegħu għarafna l-qawwa ta’ Ġesu’ Ewkaristija.

“Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej” Salm 33. Din hija l-istedina li jiena nagħmel lil membri, lil
ex-membri u lil kull min hu nteressat li jingħaqad mal-Fergħa Ewkaristika. Din hi l-kariżma li rċevejna permezz tas-Superjur Ġorġ Grima, l-għarfien u l-imħabba tal-Ewkaristija u li nsiru erwieħ ewkaristiċi. Il-bibien tagħna miftuħin għal kulħadd. Merħba.

Il-paċi magħkom.

O’ Ġesu’ Ewkaristija kun il-ferħ u l-hena ta’ ħajti kollha!

Quddiesa tal-50 Sena Anniversarju tal-Fergħa Ewkaristika - iqaddes Mons Arċisqof Charles J. Scicluna

Rev. Kan. David Cilia

Rev. Kan. David Cilia

Delegat tal-Arċisqof għall-Fergħa Ewkaristika u Ulied Marija Ewkaristika u Assistent Ekklesjastiku

Nhar l-4 ta’ Mejju 2018, l-Arċisqof talabni nkun d-Delegat tiegħu għall-Fergħa Ewkaristika u Ulied Marija Ewkaristika. Jiena aċċettajt mill-ewwel għaliex

ħassejt li l-Arċisqof kellu x-xewqa li bil-għajnuna ta’ Alla l-opri mwaqqfa mis- Superjur Ġorġ Grima jimxu ‘l quddiem.

 

Il-Fergħa Ewkaristika bdiet fl-9 ta’ Settembru 1965 b’quddiesa mill-Isqof

Awżiljarju Emanuel Galea. Illum hija Assoċjazzjoni Pubblika tal-Lajċi imwaqqfa mill-Arċisqof Mikiel Gonzi fl-1976 u bl-istatut imġedded approvat mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca fl-2004. Dan ifisser li l-Awtorita’ tal-Knisja tissorvelja l-ħidma li ssir f’isimha mill-Għaqda. Il-ħidma fdata lill-għaqda hija l-qima ta’ Ġesu’ Ewkaristija permezz ta’ l-Adorazzjoni Pubblika u Solenni, u ħidma biex Ġesu’ jkun magħruf u maħbub.

F’għeluq il-ħamsin sena mit-twaqqif tal-Fergħa, fl-2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna qaddes fiċ-Ċentru Ewkaristiku u ħeġġeġ lill-membri bil-kliem “Jiena għandi bżonn il-Fergħa”. Nhar id-29 ta’ Settembru 2018, l-Isqof Awżiljarju, Mons. Joseph Galea Curmi f’quddiesa li ċċelebra fiċ-Ċentru, ta l-missjoni lill- membri li jaħsbu f’min għandu bżonn u li jżommu l-għaqda bejniethom.

Jekk trid tagħraf dejjem akbar it-teżor kbir li minnu l-Knisja tgħix u tikber, issieħeb magħna biex permezz tal-kariżma ewkaristika tikber fl-għarfien u fl- imħabba tiegħek lejn Ġesu’ preżenti u ħaj fostna fl-Ewkaristija; u li permezz tiegħu nsiru don għall-oħrajn.

Rużarju tal-Erwieħ

Il-fundatur kien ixerred il-prattika tar-rużarju ta’ l-erwieħ biex ngħinuhom bit-talb tagħna.

Omelija

Tal-omelija li kien ghamel Mons Arcisqof Charles Scicluna waqt li kien qed iqaddes fil-kappella f’għeluq il-50sena mit-twaqqif tal-Fergha Ewkaristika.

Rużarju Meditat tal-Fundatur

Forma ta 'kuntatt

Ibgħatilna messaġġ

Contact / Location

Info ta 'kuntatt

Address: Kappella Fergha Ewkaristika
Triq ic-Centru Ewkaristiku, Marsa
Phone: 21240230
Email: info@ferghaewkaristika.net

(Il-Kappella tkun miftuha kull nhar ta' Gimgha u Sibt bejn il-5:30pm u 8pm)

Mobile: 79409423
Email: david.cilia@maltadiocese.org

Address: Dar Ulied Marija Ewkaristika,
Triq il-Kosbor, Zebbug, Malta
Phone: 21461778

Events / Calendar